Traccia is het opleidingsinstituut

van Acumen

Leergang Business Engineering

De leergang business engineering is een unieke opleiding, ontwikkeld in samenwerking met Acumen. De leergang bevat alle ingrediënten die een professional nodig heeft om eisen en wensen van de business te vertalen naar een samenhangend geheel van requirements.

De business engineer leert in de leergang deze ingrediënten te gebruiken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zowel hard als soft skills komen aan bod. Daarnaast is de toepassing van de aangeboden stof in de praktijk een belangrijk onderdeel van het programma. 

Grote gegevensverwerkende organisaties hebben een hoge graad van automatisering nodig. Daarom is de aan­sluiting tussen business en IT cruciaal voor het voortbestaan van deze zogenaamde digitale organisaties. De afgelopen jaren is deze aansluiting extra van belang geworden omdat de omgeving steeds complexer wordt en de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. IT ontwik­kelingen zijn in toe­ne­men­de mate de aanleiding van deze ver­an­dering.

De business engineer is bij uitstek de persoon die deze verandering initieert, begeleidt en implemen­teert in de organisatie. De leer­gang business engineering geeft de be­nodigde bagage voor het ver­vullen van deze rol.

Het programma van de leergang bestaat uit zes blokken, die de voort­brengingsketen van business en IT alignment door­lopen. De deel­­nemer leert een bedrijfs­stra­te­gie te lezen en door te ver­talen naar een (meerjaren-) plan­ning en architectuur. Op basis hier­­van wordt werken onder ar­ch­itectuur vorm­gegeven.

Je leert de eisen en wensen van opdrachtgevers te achterhalen en op een gestructureerde wijze vast te leggen zodat de business duidelijk heeft wat zij wil en de IT-leverancier weet hoe zij de ver­an­dering moet realiseren. Zowel cog­ni­tieve- als gedrags­vaardig­he­den ko­men hierbij uitgebreid aan bod.

Leerdoelen

Het programma stelt je in staat:

 • Te verklaren waarom een business engineer nood­zake­lijk is in de organisatie
 • Uit te leggen welke taken, bevoegdheden en verant­woor­­delijk­­heden horen bij een business engineer
 • Onderdelen van een organi­satie te herkennen, die belan­grijk zijn bij het vorm­geven en besturen van een verandering
 • Procesverandering en -auto­mati­sering te relateren aan de strategie van de organ­isa­tie
 • Business requirements te achter­­halen en te valideren door business stakeholders effec­tief te bevragen
 • Business requirements te ver­talen naar gestructureerde user en software require­ments
 • Het producten- en diensten-pallet van de organisatie te model­leren en te configu­re­ren
 • Efficiënte bedrijfsprocessen in te richten en te verbeteren op basis van een architectuur en een procesvisie


 • Business beslissingen te for­mu­­leren en vast te leggen in kennis­regels 
 • Informatie en data te model­le­ren 
 • Opgeleverde specificaties uit te leg­gen aan ontwikkelaars en test­ers te begeleiden
 • Verantwoordelijkheid te ne­m­en voor de ontwikkeling en de inrichting van de eigen (ver­ander) organisatie 
 • Gedurende het ver­ander­proces zowel de business als de IT-organisatie te bege­leid­en om het beoogde resul­taat te realiseren
 • Opgeleverde modellen te im­plemen-teren en te beheren in de ver­an­der­­­­organisatie
 • Inzicht te verkrijgen in eigen kwaliteiten, gedrag en de effecten van het eigen ge­drag
 • Behandelde technieken en vaardig­heden op een effec­tie­ve manier toe te passen

Contactformulier

Klik hier om het contactformulier te openen


Doelgroep

De leergang is bedoeld voor pro­fes­sionals die te maken heb­ben met de inhoudelijke aansturing van IT-dienstverleners.

De vol­gen­de func­ties vallen hier niet limitatief onder: infor­ma­tie ana­list, business analist, busi­ness con­sultant, require­ments en­gi­neer, informatie architect, fun­cti­o­neel be­heer­der.

Docenten

dr. P.J Veerkamp

drs. W. Fioole

Gastdocenten

Informatie 

Doorlooptijd: ca. 8 maanden 

Invulling: 6 blokken van 2 aansluitende dagen 

Kosten: € 9.000 incl. boeken, studiemateriaal en catering; excl. reis- en verblijfskosten

Brochure
Download een brochure van de leergang
Traccia leergang business engineering.pdf (195.8KB)
Brochure
Download een brochure van de leergang
Traccia leergang business engineering.pdf
(195.8KB)