Business transformatie in gang zetten en succesvol maken

Het programma van de leergang bestaat uit zes blokken, die de voortbrengingsketen van business- en IT alignment doorlopen. Je leert een bedrijfsstrategie te lezen en door te vertalen naar een veranderplan en architectuur. Op basis hiervan wordt ‘werken onder architectuur’ vormgegeven. Je leert de eisen en wensen van opdrachtgevers te achterhalen en op een gestructureerde wijze vast te leggen. Hiermee wordt bereikt dat duidelijk is wat de behoefte van de business is en hoe de IT-leverancier de business hierin kan ondersteunen. Zowel cognitieve- als gedragsvaardigheden komen hierbij uitgebreid aan bod. Elk blok bestaat uit 2 aansluitende dagen. Elk blok vraagt gemiddeld 8 uur voorbereiding.

Leergang

Blok 1: Het vakgebied

Het eerste blok behandelt het vakgebied business engineering en welke rol het speelt binnen de organisatie. Daarnaast wordt het belang van business transformatie besproken. De mate van invloed die je als business engineer hebt op de veranderingen wordt uitgelegd en geoefend in de vorm van adviesvaardigheden en verandermanagement.

 

 

 

Leerdoelen

 • Begrijpen wat business engineering inhoudt
 • De noodzaak van business transformatie inzien
 • Pallet aan adviesvaardigheden uitbreiden
 • Verandering kunnen vormgeven
 • Jezelf in kunnen zetten als instrument van de verandering

Blok 2: Visie, strategie en inrichtingprincipes

Je leert onderscheid te maken tussen verschillende type organisaties. Op basis van de typering en de veranderende omgeving wordt een visie  op business transformatie ontwikkeld. Uitgelegd wordt welke niveaus van transformatie er zijn. De strategie van een organisatie wordt behandeld en je oefent met het interpreteren van de strategie van jouw eigen organisatie.  De strategie is leidend voor de inrichtingsprincipes van de organisatie. Met behulp van workshops wordt geleerd hoe de inrichtingsprincipes in kaart te brengen.

 

Leerdoelen

 • In staat zijn een organisatie te typeren
 • Visie op business transformatie op verschillende niveaus vormgeven
 • Strategie kunnen vertalen naar inrichtingsprincipes
 • Workshop kunnen leiden en modereren
 • Verschillende interviewtechnieken beheersen

Blok 3: Transformatieplanning en enterprise architectuur

In dit blok leer je hoe een verandering te besturen en welke bestanddelen hierin een rol spelen. Aan de hand van oefeningen en modellen wordt aangetoond waarom een enterprise architectuur belangrijk is, uit welke onderdelen deze bestaat en hoe deze onderdelen opgesteld en toegepast worden. Verschillende typen cultuur en stijlen van leiderschap worden behandeld en je leert effectief te handelen afhankelijk van de situatie en het type verandering.

 

 

 

Leerdoelen

 • Begrijpen waarom een enterprise architectuur de basis is voor een verandering
 • Kennis van de onderdelen van een enterprise architectuur
 • Ervaring opdoen met architectuurmodellen in Archimate
 • Cultuur van een organisatie kunnen herkennen en hierin effectief kunnen handelen
 • Weten wat de eigen voorkeur leiderschapsstijl is en welke stijl effectief is in een bepaalde situatie

 

Blok 4 en 5: Uitvoeren van de transformatie

In deze blokken leer je de behoeftes van de business in kaart te brengen en deze te vertalen naar requirements. Hiervoor worden interviewtechnieken aangeboden, waarmee de juiste vragen gesteld worden om te komen tot een gestructureerde beschrijving van de eisen en wensen van de business. Een batenkaart als stuurmiddel voor een verandering en het volwassenheidsniveau van de betrokken organisatieonderdelen worden hierbij gebruikt. De verschillende typen requirements worden uitgelegd en er wordt uitgebreid geoefend met het opstellen van de onderliggende modellen. De behandelde modellen beschrijven de producten en diensten, de processen, de benodigde kennis en informatie.

 

Leerdoelen

 • In staat gesteld om met interviewtechnieken behoeftes in kaart brengen
 • Kent de de verschillende requirements zijn en kan deze opstellen
 • Kan de behoefte vertalen naar een producten en diensten model, een procesmodel, een kennisrepresentatie en een informatiemodel
 • Ervaring opdoen met BPMN, DMN en UML
 • In staat om de volwassenheidsniveau van de organisatie te beoordelen

Blok 6: Implementatie en borging

In dit blok leer je hoe de verandering te begeleiden en in te bedden in de (eigen) organisatie. Hierbij is sturing geven aan zowel business als IT noodzakelijk. Teamdynamiek wordt uitgelegd en met het samenstellen van en werken in teams wordt geoefend. De tijdens de leergang opgedane kennis en vaardigheden worden geborgd. Een casus uit je eigen organisatie wordt als basis gebruikt bij het toepassen van de stof uit de eerste 5 blokken.

 

Leerdoelen

 • Het kunnen begeleiden van zowel business als IT-organisatie
 • Begrijpen hoe teams werken in diverse fasen
 • De rol van business engineer kunnen vervullen op basis van hard & soft skills
 • De kennis en vaardigheden van de leergang kunnen toepassen in je eigen organisatie

Masterclass

Een masterclass geeft een specifieke verdieping
op een onderdeel van de leergang. Zowel voor
vakinhoudelijke als gedragsmatige competenties
zijn masterclasses ontwikkeld.

Masterclass

Een masterclass geeft een specifieke verdieping
op een onderdeel van de leergang. Zowel voor
vakinhoudelijke als gedragsmatige competenties
zijn masterclasses ontwikkeld.